Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu startlist.pl

§1 Definicje

Ilekroć w ramach niniejszego regulaminu mowa jest o:

 1. Administratorze – należy przez to rozumieć LABOSPORT Polska sp. z o.o. (NIP: 5783116536 REGON: 360937446 KRS: 0000543585) pod adresem: ul. Browarna 86-87, 82-300 Elbląg;
 2. Koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć funkcjonalność Serwisu pozwalająca na korzystanie z Usług.
 3. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu startlist.pl;
 4. Serwisie – należy przez to rozumieć stronę internetową dostępną pod adresem startlist.pl;
 5. Usługach – należy przez to rozumieć możliwość korzystania z funkcjonalności oferowanych każdorazowo przez Serwis, w tym w szczególności możliwość zgłaszania udziału oraz rejestracji Użytkownika w Wydarzeniu i nabywania świadczeń związanych z Wydarzeniem;
 6. Użytkowniku – należy przez to rozumieć podmiot który korzysta z Serwisu, posiada w nim Konto Użytkownika i zaakceptował niniejszy Regulamin;
 7. Wydarzeniu – należy przez to rozumieć imprezę sportową, artystyczną, masową, integracyjną lub inne, którego organizator umożliwia zgłoszeniu swojego udziału za pośrednictwem Serwisu.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Administratora Usług za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązku Użytkownika związane z korzystaniem z Usług.
 2. Serwis stanowi narzędzie umożlwiające Użytkownikom zgłaszanie swojego udziału, rejestrację oraz uiszczanie opłat z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu. Organizatorem Wydarzenia jest podmiot każdorazowo wskazany w informacji dotyczącej Wydarzenia.
 3. Zakres Usług świadczonych przez Administratora wynika z aktualnych funkcjonalności Serwisu i może ulec zmianie.

§3 Dane dotyczące usługodawcy

 1. Adres elektroniczny Administratora: [email protected].
 2. Adres pocztowy Administratora: LABOSPORT Polska sp. z o.o., ul. Browarna 86-87, 82-300 Elbląg.
 3. Numer telefonu Administratora: +48 793 794 552
 4. Kontakt z Administratorem może być zrealizowany przy wykorzystaniu danych wskazanych powyżej, niemniej jednak zalecamy kontakt przy wykorzystaniu adresu elektronicznego lub formularza kontaktowego udostępnianego w Serwisie, jako środków zapewniających najkrótszy okres oczekiwania na dostarczenia wiadomości do Administratora.

§4 Warunki świadczenia usług

 1. Do korzystania z Usług niezbędne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz utworzenie Konta Użytkownika zgodnie z instrukcjami wskazanymi w Serwisie.
 2. Aby utworzyć Konto Użytkownika wymagane jest posiadanie dostępu do sieci Internet oraz aktywnego adresu e-mail.
 3. Użytkownik zobowiązany jest dbać o poufność loginu oraz hasła, służących do logowania do Konta Użytkownika.
 4. Korzystanie z Konta Użytkownika odbywa się w sposób nieodpłatny. W zależności od zasad ustalonych przez organizatora, rejestracja na określone Wydarzenia lub nabywanie świadczeń związanych z Wydarzeniem, może wiązać się z koniecznością uiszczenia przez Użytkownika opłat wskazanych w regulaminie Wydarzenia i wskazanych w trakcie rejestracji.
 5. Nabywanie niektórych świadczeń związanych z Wydarzeniem może następować odpłatnie i podlegać postanowieniom Regulaminu zakupów realizowanych za pośrednictwem serwisu startlist.pl
 6. Użytkownik w każdym momencie może w sposób nieodpłatny zrezygnować z korzystania z Konta Użytkownika po uprzednim zalogowaniu się do niego. Po rezygnacji z Konta Użytkownika Administrator usunie Konto Użytkownika oraz wszystkie dane przekazane do Serwisu przez Użytkownika.

§5 Warunki korzystania z Usług

 1. Użytkownik chcący zarejestrować swój udział w wybranym Wydarzeniu powinien zapoznać się regulaminem danego Wydarzenia określonym przez jego organizatora.
 2. W celu zgłoszenia swojego udziału w Wydarzeniu Użytkownik powinien postępować zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi w Serwisie, w tym złożyć oświadczenia wymagane przez organizatora Wydarzenia.
 3. Po dokonaniu zgłoszenia, imię i nazwisko Użytkownika wprowadzone zostaje do listy startowej wydarzenia, co potwierdzone zostanie wysłaniem wiadomości e-mail do Użytkownika.
 4. W ciągu 7 dni od zgłoszenia udziału w Wydarzeniu, Użytkownik powinien uiścić opłatę startową. Uiszczenie opłaty może nastąpić poprzez aktualnie oferowane Usługi (odrębnych i niezależnych operatorów płatności elektronicznych, działających w oparciu o ogłaszane przez nich regulaminy) lub poprzez przelew na rachunek Administratora wykonany zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w Serwisie.
 5. Po zaksięgowaniu opłaty startowej Użytkownik otrzyma, nadany automatycznie numer startowy.
 6. Administrator może przekazywać informacje dotyczące Wydarzenia, którego dotyczy zgłoszenie przy wykorzystaniu adresu e-mail wskazanego przez Użytkownika lub jego numeru telefonu.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie Wydarzenia dowolną techniką oraz wyraża zgodę na korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z Wydarzeniem. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.
 8. Zgłoszenia osób poniżej 16 roku życia może dokonać przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. Pełnoletni Użytkownik może także zgłosić udział w Wydarzeniu osoby niepełnoletniej poprzez wykorzystanie odpowiedniej funkcji Serwisu dostępnej w zakładce Moi podopieczni.
 9. Użytkownik nie może korzystać z serwisu w celu wprowadzania do niego treści o charakterze bezprawnym.
 10. Użytkownik, który podczas rejestracji Konta Użytkownika wyrazi odpowiednią zgodę może otrzymywać newesletter informujący o nadchodzących Wydarzeniach.

§6 Dane osobowe

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia Usług, w szczególności rejestracji w serwisie, udziału w zawodach, realizacji usług związanych ze udziałem w zawodach, publikacji wyników, list startowych, obsługi reklamacji, dochodzenia roszczeń, realizacji obowiązków podatkowych.
 3. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności poszczególnym organizatorom zawodów, jeżeli są to inne podmioty niż Administraotr, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.)
 4. Użytkownik ma:
  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
  2. prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  3. inne prawa określone w Polityce prywatności.
 5. Szczegółowe informacje znajdują w Polityce prywatności.

§7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może składać reklamacje w zakresie Usług świadczonych przez Administratora przy wykorzystaniu danych określonych w § 3 Regulaminu.
 2. Administrator udzieli odpowiedzi na przesłaną reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Administrator może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu tylko z ważnych przyczyn, w tym m. in. zmiany funkcjonalności Serwisu i zmiany przepisów prawa mającej wpływ na świadczenie Usług.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika, podany w Koncie Użytkownika, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie - przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. Jeśli Użytkownik nie wyraża akceptacji dla planowanych zmian regulaminu, powinien przekazać informację o tym na adres e-mail podany w § 2, co będzie skutkować usunięciem Konta Użytkownika (tj. rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi) z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo zakończenia świadczenia Usług, co wiązać się będzie z usunięciem wszystkich danych zgromadzonych w Serwisie i z tytułu czego Użytkownikom nie będą przysługiwały roszczenia.
 • StartList.pl
 • Elemental Tri Series
 • Garmin IronTriathlon
 • Castle Triathlon Malbork
 • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
 • Garmin MTB Series
 • Triminator
 • Garmin Ultra Race
 • Garmin SwimRun Series
 • Triathlon Series TTT
 • ILF Triathlon