Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu startlist.pl

§1 Definicje

Ilekroć w ramach niniejszego regulaminu mowa jest o:

 1. Administratorze – należy przez to rozumieć LABOSPORT Polska sp. z o.o. (NIP: 5783116536 REGON: 360937446 KRS: 0000543585) pod adresem: ul. Browarna 86-87, 82-300 Elbląg;
 2. Koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć funkcjonalność Serwisu pozwalająca na korzystanie z Usług.
 3. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu startlist.pl;
 4. Serwisie – należy przez to rozumieć stronę internetową dostępną pod adresem startlist.pl;
 5. Usługach – należy przez to rozumieć możliwość korzystania z funkcjonalności oferowanych każdorazowo przez Serwis, w tym w szczególności możliwość zgłaszania udziału oraz rejestracji Użytkownika w Wydarzeniu i nabywania świadczeń związanych z Wydarzeniem;
 6. Użytkowniku – należy przez to rozumieć podmiot który korzysta z Serwisu, posiada w nim Konto Użytkownika i zaakceptował niniejszy Regulamin;
 7. Wydarzeniu – należy przez to rozumieć imprezę sportową, artystyczną, masową, integracyjną lub inne, którego organizator umożliwia zgłoszeniu swojego udziału za pośrednictwem Serwisu.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Administratora Usług za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązku Użytkownika związane z korzystaniem z Usług.
 2. Serwis stanowi narzędzie umożlwiające Użytkownikom zgłaszanie swojego udziału, rejestrację oraz uiszczanie opłat z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu. Organizatorem Wydarzenia jest podmiot każdorazowo wskazany w informacji dotyczącej Wydarzenia.
 3. Zakres Usług świadczonych przez Administratora wynika z aktualnych funkcjonalności Serwisu i może ulec zmianie.

§3 Dane dotyczące usługodawcy

 1. Adres elektroniczny Administratora: [email protected]
 2. Adres pocztowy Administratora: LABOSPORT Polska sp. z o.o., ul. Browarna 86-87, 82-300 Elbląg.
 3. Numer telefonu Administratora: +48 793 794 552
 4. Kontakt z Administratorem może być zrealizowany przy wykorzystaniu danych wskazanych powyżej, niemniej jednak zalecamy kontakt przy wykorzystaniu adresu elektronicznego lub formularza kontaktowego udostępnianego w Serwisie, jako środków zapewniających najkrótszy okres oczekiwania na dostarczenia wiadomości do Administratora.

§4 Warunki świadczenia usług

 1. Do korzystania z Usług niezbędne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz utworzenie Konta Użytkownika zgodnie z instrukcjami wskazanymi w Serwisie.
 2. Aby utworzyć Konto Użytkownika wymagane jest posiadanie dostępu do sieci Internet oraz aktywnego adresu e-mail.
 3. Użytkownik zobowiązany jest dbać o poufność loginu oraz hasła, służących do logowania do Konta Użytkownika.
 4. Korzystanie z Konta Użytkownika odbywa się w sposób nieodpłatny. W zależności od zasad ustalonych przez organizatora, rejestracja na określone Wydarzenia lub nabywanie świadczeń związanych z Wydarzeniem, może wiązać się z koniecznością uiszczenia przez Użytkownika opłat wskazanych w regulaminie Wydarzenia i wskazanych w trakcie rejestracji.
 5. Nabywanie niektórych świadczeń związanych z Wydarzeniem może następować odpłatnie i podlegać postanowieniom Regulaminu zakupów realizowanych za pośrednictwem serwisu startlist.pl
 6. Użytkownik w każdym momencie może w sposób nieodpłatny zrezygnować z korzystania z Konta Użytkownika po uprzednim zalogowaniu się do niego. Po rezygnacji z Konta Użytkownika Administrator usunie Konto Użytkownika oraz wszystkie dane przekazane do Serwisu przez Użytkownika.

§5 Warunki korzystania z Usług

 1. Użytkownik chcący zarejestrować swój udział w wybranym Wydarzeniu powinien zapoznać się regulaminem danego Wydarzenia określonym przez jego organizatora.
 2. W celu zgłoszenia swojego udziału w Wydarzeniu Użytkownik powinien postępować zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi w Serwisie, w tym złożyć oświadczenia wymagane przez organizatora Wydarzenia.
 3. Po dokonaniu zgłoszenia, imię i nazwisko Użytkownika wprowadzone zostaje do listy startowej wydarzenia, co potwierdzone zostanie wysłaniem wiadomości e-mail do Użytkownika.
 4. W ciągu 7 dni od zgłoszenia udziału w Wydarzeniu, Użytkownik powinien uiścić opłatę startową. Uiszczenie opłaty może nastąpić poprzez aktualnie oferowane Usługi (odrębnych i niezależnych operatorów płatności elektronicznych, działających w oparciu o ogłaszane przez nich regulaminy) lub poprzez przelew na rachunek Administratora wykonany zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w Serwisie.
 5. Po zaksięgowaniu opłaty startowej Użytkownik otrzyma, nadany automatycznie numer startowy.
 6. Administrator może przekazywać informacje dotyczące Wydarzenia, którego dotyczy zgłoszenie przy wykorzystaniu adresu e-mail wskazanego przez Użytkownika lub jego numeru telefonu.
 7. Wizerunek Użytkownika biorącego udział w Wydarzeniu może zostać utrwalony na zdjęciach wykonywanych na zlecenie Administratora lub organizatora Wydarzenia. Decydując się na udział w Wydarzeniu, Użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w ramach zdjęć wykonywanych w trakcie Wydarzenia. Zdjęcia związane z udziałem w Wydarzeniu udostępnianie są w Serwisie.
 8. Zgłoszenia osób poniżej 16 roku życia może dokonać przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. Pełnoletni Użytkownik może także zgłosić udział w Wydarzeniu osoby niepełnoletniej poprzez wykorzystanie odpowiedniej funkcji Serwisu dostępnej w zakładce Moi podopieczni.
 9. Użytkownik nie może korzystać z serwisu w celu wprowadzania do niego treści o charakterze bezprawnym.
 10. Użytkownik, który podczas rejestracji Konta Użytkownika wyrazi odpowiednią zgodę może otrzymywać newesletter informujący o nadchodzących Wydarzeniach.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w trakcie rejestracji Konta Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia Usług.
 3. Administrator umożliwia dostęp do danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Użytkownika, fakt udziału w Wydarzeniu oraz rezultat osiągnięty w Wydarzeniu każdemu podmiotowi odwiedzającemu Serwis. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych przez osoby odwiedzające Serwis.
 4. Administrator może przekazać dane Użytkowników także organizatorom poszczególnych Wydarzeń.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w trakcie zakładania Konta Użytkownika oraz korzystania z Usług jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z nich.
 7. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika w trakcie zgłaszania udziału w Wydarzeniu jest organizator wskazany w informacjach dotyczących Wydarzenia. W takim przypadku Administrator zbierając dane działa w imieniu i na rzecz organizatora Wydarzenia, za wyjątkiem sytuacji w których Administrator sam jest organizatorem Wydarzenia. Informacja o danych organizatora będącym administratorem danych osobowych przekazywanych w trakcie zgłaszania udziału w Wydarzeniu udostępniania jest w regulaminie przekazywanym przez tego organizatora. W przypadku otrzymania danych od organizatora Wydarzenia, Administrator nie przekazuje ich jakimkolwiek innym podmiotom.

§7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może składać reklamacje w zakresie Usług świadczonych przez Administratora przy wykorzystaniu danych określonych w § 3 Regulaminu.
 2. Administrator udzieli odpowiedzi na przesłaną reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Administrator może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu tylko z ważnych przyczyn, w tym m. in. zmiany funkcjonalności Serwisu i zmiany przepisów prawa mającej wpływ na świadczenie Usług.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika, podany w Koncie Użytkownika, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie - przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. Jeśli Użytkownik nie wyraża akceptacji dla planowanych zmian regulaminu, powinien przekazać informację o tym na adres e-mail podany w § 2, co będzie skutkować usunięciem Konta Użytkownika (tj. rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi) z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo zakończenia świadczenia Usług, co wiązać się będzie z usunięciem wszystkich danych zgromadzonych w Serwisie i z tytułu czego Użytkownikom nie będą przysługiwały roszczenia.
 • StartList.pl
 • Elemental Tri Series
 • Garmin IronTriathlon
 • Castle Triathlon Malbork
 • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
 • Garmin MTB Series
 • Triminator
 • Garmin Ultra Race
 • Garmin SwimRun Series
 • Triathlon Series TTT
 • ILF Triathlon